GDPR Sanasto

Kaikki | A H J K L O P R S T V Y
Tässä hakemistossa on 6 nimeä tällä hetkellä merkintöjä, joissa on kirjain T.
Tiedollinen itsemääräämisoikeus
Tiedollisten oikeuksien joukko, joka rekisteröidyillä on henkilötietojaan kohtaan. Näihin oikeuksiin kuuluvat asetuksen mukaisesti mm. pääsy tietoihin, tietojen oikaiseminen ja poistaminen, oikeus rajoittaa käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tiedolliseen itsemääräämisoikeuteen kuuluu keskeisesti oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuoja
Yksityisyyden suojaaminen henkilötietoja käsiteltäessä.

Tietosuojan sertifiointimekanismit
Tietosuojaa koskevia sertifiointimekanismeja, tietosuojasinettejä ja -merkkejä kannustetaan ottamaan käyttöön erityisesti Euroopan Unionin tasolla. Niiden tarkoitus on osoittaa, että rekisterinpitäjä ja / tai käsittelijä, jolle sertifikaatti, sinetti tai merkki on myönnetty, noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa ja asetuksen vaatimuksia. Euroopan tietosuojaneuvosto tulee kokoamaan kaikki saataville tulevat sertifiointimekanismit julkisesti nähtäville.

Tietosuojavastaava
Tietosuoja-asetuksen määrittelemä rooli, jonka rekisterinpitäjän ja henkilötiedon käsittelijän on nimettävä määritellyissä tilanteissa:
  • jos tietojenkäsittelyä suorittaa viranomainen tai julkishallinnon elin (muu kuin tuomioistuin),
  • ydintehtävät muodostuvat käsittelytoimista, jotka edellyttävät rekisteröityjen säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa laajassa mitassa, tai
  • ydintehtävät muodostuvat käsittelytoimista, jotka kohdistuvat henkilötietojen erityisiin tietoryhmiin, rikostuomioihin tai rikoksia koskeviin tietoihin.
Asetus määrittelee myös tietosuojavastaavan aseman ja toimenkuvan. Yritysryhmä voi nimittää yhden tietosuojavastaavan samoin kuin yksi tietosuojavastaava voidaan nimittää useampaa viranomaista tai julkishallinnon elintä varten.

Tietotilinpäätös
Tietotilinpäätös on organisaation laatima vapaaehtoinen raportti, joka antaa kokonaiskuvan organisaation tietojenkäsittelyn nykytilasta. Raportti on tarkoitettu johdon työkaluksi ja lisäämään sidosryhmien luottamusta siihen, että organisaatio noudattaa hyvää sääntelyn mukaista tietojenkäsittelytapaa henkilötietojen käsittelyssä. Tietotilinpäätöstä voidaan käyttää yhtenä keinona tietosuojaasetuksen osoitusvelvollisuuden (”accountability”) toteuttamisessa.

Tietoturvallisuus
Tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden takaaminen teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden ja menettelyjen avulla.

Ilmoittaudu mukaan GDPR-ohjelmaan!

2021-2023